• +420 608 330 123 (zákaznická podpora, 7-15:30)
  • +420 739 054 455 (potisk a výšivka)
  • obchod@dobrytextil.cz

Kategorie


Cena dopravy

Cena dopravy

Výměna a vrácení zboží

Jak vybrat vhodné pracovní rukavice?

Potřebujete vybrat nové pracovní rukavice pro své zaměstnance nebo sami pro sebe a ve všech těch obrázcích a číslech se ztrácíte? Přečtěte si následující článek a rozhodněte se, které rukavice jsou vhodné právě pro vás.

Rukavice jsou jedním z nejdůležitějších ochranných prostředků při práci. Jsou potřebné v mnoha odvětvích jako každodenní součást práce. Není ale jednoduché vybrat si z široké nabídky rukavic ty správné.

Důležité jsou vždy normy, které uvádí, před čím a v jaké míře vás rukavice ochrání.

Dělí se do 3 kategorií:

Kategorie I (CAT. I) – minimální rizika (nízké požadavky na ochranu)

Kategorie II (CAT. II) – střední rizika (např. mechanické nebezpečí)

Kategorie III (CAT. III) – vysoká rizika (ochrana před nevratným poškozením a smrtelným nebezpečím např. poranění teplem, zářením, chladem, chemikáliemi atd.)

 

Směrnice o OOPP určuje, že rukavice certifikované pro práci musí být označeny CE.

Certifikované rukavice

Norma EN 420: 2003

Tato norma určuje všeobecné požadavky pro design a konstrukci ochranných rukavic, jejich nezávadnost, účinnost, pohodlí a označení.

V této normě se také určuje úchopová schopnost rukavice (1-5).

Značení rukavic

Každé rukavice musí mít:

  • Název výrobce
  • Velikost
  • Označení CE
  • Odpovídající piktogramy

Pokud nelze označení z technických důvodů uvést přímo na rukavici, musí být na obalu.

Revize normy EN 388 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388

U této normy se testuje hned několik druhů mechanického poškození. To, jak rukavice v testu uspěly zjistíte pod piktogramem. Nachází se zde čísla, která udávají úroveň odolnosti v rozmezí 0-4 (u odolnosti proti řezu 0-5, kde 0 je nejmenší výdrž a 5 největší). Zároveň může být jako poslední doplněn pátý znak - písmena A-F, který určuje úroveň odolnosti proti řezu podle ISO. Pokud není daná ochrana ověřená nebo test není relevantní, je číslice nahrazená písmenem X. Všechny tyto testy (kromě nárazového) se provádí pouze v části dlaně. 

 

 

A - Odolnost proti oděru (0-4) - provádí se pomocí brusného papíru (zrnitost 180)

B - Odolnosti proti řezu, Coup Test (0-5) - měří se počet cyklů, po kterých dojde k prořezání při nízkém tlaku (5N)

C - Odolnost proti trhání (0-4) - úroveň se určuje podle množství síly, která je potřeba k roztržení vzorku. Ne vždy znamená, že nejvyšší úroveň je pro všechna odvětví ta nejlepší. Například při zachycení rukavice do těžkého stroje je lepší, pokud se rukavice roztrhne než aby vtáhla celou ruku do stroje.

D - Odolnosti proti propíchnutí (0-4) - úroveň se určuje podle množství síly, která je potřeba k propíchnutí vzorku ocelovou jehlou stanovených rozměrů. Pozor nejedná se o ochranu před propíchnutím tenkou jehlou!

E - Odolnost proti řezu podle EN ISO 13997 (A-F) - provádí se, pokud materiál rukavice otupuje ostří a Coup Test by byl zavádějící. Hodnotí se odolnost proti řezu při daném tlaku v Newtonech (2-30).

F - Ochrana proti nárazům dle EN 13594 - provádí se jak na části dlaňové, tak i na hřbetní. Pokud rukavice testem projde, je na konci řady pod piktogram přidáno písmeno "P"

Test 1 2 3 4 5
Odolnost proti oděru (počet cyklů) 100 500 2000 8000 -
Odolnost proti řezu - Coup Test (koeficient) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Odolnost proti trhání (Newtony) 10 25 50 75 -
Odolnost proti propíchnutí (Newtony) 20 60 100 150 -

 

Test A B C D E F
Odolnosti proti řezu dle EN ISO 13997 (Newton) 2 5 10 15 22 30
Ochrana proti nárazům dle EN 13594  uspěl (P) nebo neuspěl (bez označení)

Příklad:

Takto označená rukavice by měla odolnost proti oděru úrovně 1, proti řezu úrovně 2, proti trhání úrovně

3, proti propíchnutí úrovně 4 a proti řezu dle EN ISO 13997 úrovně E. Test proti nárazům nebyl

proveden.

 

 

Norma EN 511 - Ochranné rukavice proti chladu

Tato norma stanovuje požadavky a metody přezkoušení rukavic, které chrání přenosu konvekčního chladu a kontaktního chladu až do -50 °C. Zkoušky mají 3 třídy (A, B, C).

 

 

 

A - odolnost proti konvekčnímu chladu (0-4) - zjišťuje se měřením přenosu chladu prouděním

B - odolnost proti kontaktnímu chladu (0-4) - zjišťuje tepelnou odolnost materiálu při kontaktu s chladným předmětem

C - odolnost proti průniku vody - hodnota 0 (proniknutelné) nebo 1 (neproniknutelné na minimum 30 mm)

 

Norma EN ISO 374-1:2016 - Ochranné rukavice proti chemikáliím

Rukavice splňující plnohodnotnou ochranu proti chemickým rizikům. Norma je založená na 3 zkušebních metodách:

Test penetrace v souladu s normou EN 374-2: 2014

• Test permeace v souladu s normou EN 16523-1: 2015, která nahrazuje normu EN 374-3

• Test degradace v souladu s normou EN 374-4: 2013

 

Typ rukavic Požadavek Označení
Typ A

Odolnost proti propustnosti (EN 374-2)

Doba průniku do 30 min. Platí minimálně pro 6 chemikálií v novém seznamu (EN 13523-1)

Typ B

Odolnost proti propustnosti (EN 374-2)

Doba průniku do 30 min. Platí minimálně pro 3 chemikálie v novém seznamu (EN 13523-1)

Typ C

Odolnost proti propustnosti (EN 374-2)

Doba průniku do 10 min. Platí minimálně pro 1 chemikálii v novém seznamu (EN 13523-1)

 

Písmenné označení Chemikálie
A methanol
B aceton
C acetonitril
D dichlormethan
E sirouhlík
F toluen
G diethylamin
H tetrahydrofuran
I ethylacetát
J n-heptan
K hydroxid sodný 40%
L kyselina sírová 96%
M kyselina dusičná 65%
N kyselina octová 99%
O čpavek 25%
P peroxid vodíku 30%
Q kyselina fluorovodíková 40%
R formaldehyd 37%

 

Norma EN ISO 374-5:2016 - Ochranné rukavice proti mikroorganismům

 

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015. Tyto rukavice jsou vhodné na ochranu proti bakteriím a houbám.

 

 

 

 

Rukavice musí projít zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015.Pokud rukavice vyhoví také testu ISO 16604:2004 (metoda B), lze je deklarovat jako chránící proti virům. Tyto rukavice jsou pak vhodné na ochranu proti bakteriím, houbám a virům.

 

 

 

 

Dřívější norma EN 374-1:2003 - Chemická ochrana

 

Rukavice splňují pouze základní ochranu.

Jsou odolné proti penetraci (EN 374-2:2003).

 

 

 

Rukavice jsou odolné proti penetraci (EN 374-2:2003).

Splňují také testy permeance (EN 374-3:203) doba průniku do 30 min.

Minimálně u 3 z původního seznamu 12 chemikálií.

 

 

 

Ochrana proti mikroorganismům (bakterie a houby)

Rukavice proti penetraci (EN 374-2:2003)

 

 

 

EN 407 - Ochranné rukavice proti tepelným rizikům

Norma specifikuje, jak rukavice ochrání proti teplu a/nebo ohni. Piktogram je doporvázen 6 číslicemi.

Veškeré rukavice splňující tuto normu musí zároveň dosáhnout alespoň úrovně 1 pro odolnost proti oděru

a protržení dle EN 388. 

 

A - Chování při hoření (0-4) - doba, za kterou rukavice přestanou hořet, pokud se odstraní přímý plamen, kterému byly vystaveny pod dobu 15 minut.

B - Odolnost proti kontaktnímu teplu (0-4) - odolnost proti teplotě 100 °C - 500 °C, při které osoba s rukavicemi necítí žádnou polest po dobu minimálně 15 sekund.

C - Odolnost proti konvekčnímu teplu (0-4) - doba, po kterou je rukavice schopna zpozdit přenos tepla z plamene. Lze ji měřit pouze u rukavic, které dosáhly v chování při hoření úrovně 3 nebo 4.

D - Odolnost proti sálavému teplu (0-4) - doba, po kterou je rukavice schopna zadržet přenos tepla, je-li vystavena zdroji sálavého tepla. Lze ji měřit pouze u rukavic, které dosáhly v chování při hoření úrovně 3 nebo 4.

E - Odolnost proti malým rozstřikům roztaveného kovu (0-4) - měří, kolik kapek roztaveného kovu je potřeba, aby se rukavice zahřála na určitou teplotu. Lze ji měřit pouze u rukavic, které dosáhly v chování při hoření úrovně 3 nebo 4.

F - Odolnosti proti velkému množství roztaveného kovu (0-4) - určuje váhu kovu, která je potřebná k poškození rukavice. Lze ji měřit pouze u rukavic, které dosáhly v chování při hoření úrovně 3 nebo 4.

 

EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče

Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice používané při ručním sváření kovů, jejich řezání a provádění spojovacích postupů. Rukavice poskytují ochranu proti malým rozstřikům roztaveného kovu, proti krátkodobému účinku plamene, proti teplu konvekčnímu teplu, kontaktnímu teplu a proti působení UV záření z elektrického  obouku. Materiál naví zajišťuje odpor při svařování elektrickým obloukem do napětí 100 V (stejnosměrné).

 

Svářečské rukavice dělíme do 2 tříd:

Třída Typ činnosti
A umožňují horší úchopovou schopnost (ostatní technické parametry na vyšší úrovni)
B umožňují lepší úchopovou schopnost (ostatní technické parametry na nižšší úrovni)

 

EN ISO 10819 Rukavice snižující vibrace a rázy

Norma stanovuje metodu měření, analýzu dat a uvádění činitele přenosu vibrací rukavicí s materiálem

snižujícím vibrace, který pokrývá dlaň, prsty a palec ruky od 25 Hz do 1250 Hz. Aby rukaivce byla

klasifikována jako antivibrační, je potřebné, aby splňovala provozní požadavky na snížení vibrací.

 

 

 

EN 60903 Ochranné rukavice pro práci pod napětím

Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice používané pro práci pod napětím.

Musí být vyrobené z izolačního materiálu.

Celkem mají 5 tříd.

 

Třída Napětí Tloušťka
00 500 V AC 0,5 mm
0 1000 V AC 1 mm
1 7500 V AC 1,5 mm
2 17000 V AC 2,3 mm
3 26500 V AC 2,9 mm

 

EN 421 Ochranné rukavice proti radioaktivní kontaminaci a ionizujícímu záření

Ochrana proti radiaci

 

Aby rukavice splnila ochranu proti radioaktivní kontaminaci, musí být odolná proti tekutinám a musí uspět v testu penetrace EN 374.

 

 

 

 

Na ochranu proti ionizujícímu záření musí rukavice obsahovat určité množství olova (ekvivalent olova), který musí být na každé rukavici označen.

 

 

 

Rukavice vhodné pro styk s potravinami

Rukavice vhodné pro styk s potravinami

 

 

 

 

 

EN 455 Lékařské rukavice pro jednorázové použití

Norma stanovuje požadavky na lékařské rukavice pro jednorázové použití a způsob zkoušení nepropustnosti, dále se zabývá fyzikálními vlastnostmi a požadavky a zkoušením pro biologické hodnocení.

EN 1149 Rukavice s ochranou proti elektrostatickému výboji

antistatické

 

Zkušební metoda pro materiály určené k použití na výrobu elektrostatických rukavic. Ty mají zabránit zápalným výbojům. Tato zkušební metoda není vhodná pro materiály používané k výrobě rukavic pro práce na sítích elektrického napětí.

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat:

Jak vybrat správné montérky

Jak vybrat vhodnou pracovní obuv

 

 

 

 

 Ověřeno našimi zákazníky

98% zákazníků doporučuje náš obchod.

→ Prohlédnout hodnocení na Heureka.cz
Jak jsou recenze shromažďovány?

Dobré ceny a skvělá nabídka.

Ověřený zákazník, 12 .09. 2019
*****

velký výběr barev, kvalitní trička, velmi slušné ceny, rychlé zaslání

Ověřený zákazník, 09 .09. 2019
*****

příjemný materiál a dobrá cena

Ověřený zákazník, 08 .09. 2019
****